Internet Reklamc?l???

There are no translations available.

google adwords

Internet Reklamlar?, ?nteraktif do?as? gere?i hedef kitle üzerinde çabuk etki göstermekte ve firman?z?n, ürün ve hizmet kampanyalar?na çok h?zl? bir dönü? sa?lamaktad?r. Bununla beraber ?nternet Reklamlar? radyo, televizyon, gazete gibi reklam mecralar?n?n hedefledi?i rastgele kitleyi de?il, birebir ürün ve hizmetlerinizle ilgilenen geni? ve kaliteli bir kitleyi kapsamaktad?r.


Internet reklamc?l???nda:

  • Reklamlar?n?z?, özellikle sizin ürünlerinizi veya hizmetlerinizi arayan insanlara hedefleyebilirsiniz.
  • Reklamlar?n?z?, sizden al?? veri? yapma olas?l??? olmayan kullan?c?lara göstermekten kaç?nabilirsiniz.
  • Reklam yat?r?m?n?zdan maksimum getiriyi elde edebilirsiniz.

google adwords sertifika

Özellikle ürünlerinizi arayan insanlar? hedeflemesi ve gereksiz t?klama ve fazladan ücret ödemesini engelledi?i için internette reklam en güvenilir ve en ekonomik reklam verme yöntemidir.

Eri?im: Her ay, Türkiye'deki Internet kullan?c?lar?n?n yakla??k %80'i (ve tüm dünyada yüz milyonlarca kullan?c? daha) AdWords reklamlar?n? görüntülemektedir. Google AdWords, size potansiyel mü?terilerden olu?an bu geni? hedef kitleye an?nda eri?im sa?layabilir.

Maliyet: Google AdWords'ün maliyeti, büyük küçük bütün i?letmeler için uygundur.

  • Reklam t?klamalar? (TBM) veya gösterimler (BGBM) için ödeme yapmay? seçebilirsiniz.
  • Kendi TBM veya BGBM tutarlar?n?z? seçebilece?iniz için, birisi reklam?n?z? her t?klad???nda veya görüntüledi?inde ne kadar ödeyece?inize siz karar verirsiniz.
  • Minimum harcama s?n?r? yoktur. Ayr?ca, AdWords sisteminin a?mayaca?? bir maksimum günlük harcama (günlük bütçe) ayarlayabilirsiniz.
  • Bütçe ayarlar?n?z? istedi?iniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Zamanlama: Google AdWords reklamlar?, potansiyel mü?terilerin ilgisini tam zaman?nda, kullan?c?lar i?letmenizle ili?kili bilgileri (anahtar kelimeler veya içerik) etkin bir ?ekilde ararken çeker.Google AdWords reklamlar?n?z, web sitenizin yaln?zca bir t?klama uzakta olmas?n? sa?lar.

Firman?z?n çal??ma saatleri d???nda reklamlar?n?z? kapatabilirsiniz, böylece gereksiz t?klamalar? engelleyebilirsiniz.

Esneklik ve Denetim:

  • Mevcut bir reklam? düzenleyebilir ve güncellemelerinizi 15 dakika içinde görebilirsiniz.
  • Hesab?n?z? istedi?iniz zaman, istedi?iniz s?kl?kta düzenleyebilirsiniz. Google AdWords günün 24 saati ve haftan?n 7 günü kullan?labilir durumdad?r.
  • Hesab?n?z? kredi kart? veya banka kart? bilgilerinizle etkinle?tirmenizden neredeyse hemen sonra, reklamlar?n?z yay?nlanmaya ba?lan?r. (Belirli ülkelerdeki reklamverenler banka havalesiyle ödeme yapabilirler. Bu durumda, reklamlar ilk ödemeyi ald???m?zda yay?nlan?r).

Our Partners

banner