Internet Consulting Services

Internet dan??manl???, internet üzerinden faaliyet göstermek isteyen i?letmelerin stratejilerini geli?tirmeyi ve bu yolda firmalara, en etkin ?ekilde dan??manl?k hizmeti sunmay? hedefler. Firmalar?n, internet ortam?nda pazarlama faaliyetlerini ba?latmalar? öncesi ve sonras?nda çizilecek yol haritas? a?ama a?ama olu?turulur.

Dan??manlar, online sat?? araçlar?n?n olu?turulmas? ve yürütülmesi konular?nda da yard?mc? olurlar.

?nternet Dan??man?, firman?n sunmay? planlad??? ürün veya hizmetlerin tan?mlanmas? ve daha sonra potansiyel mü?terilere hangi yollar? kullanmas? konusunda analiz yaparak bir web stratejisi geli?tirmek ve hedefleri gerçekle?tirmek üzere tavsiyelerde bulunurlar.

Internet Dan??manl???

Biz Ne Sunuyoruz?

  • ?nternette Görünüm (Web Tasar?m) Planlamas?
  • Sa?lay?c? De?erlendirmesi (Internet Sa?lay?c?)
  • Donan?m ve Yaz?l?m Tavsiyeleri
  • Hosting Tavsiyeleri(Web Hosting,VPS,Dedicated,Kiral?k Sunucu[Server] vb.)
  • Site Güvenli?i Planlamas?
  • Pazarlama ve Promosyon
  • Online Reklam Planmas? (Maliyet = Kar Hesaplamas?)
  • Yaz?l?m (CRM, Online Yaz?l?m Otomasyonu)
  • Kuruma Özel E?itim faaliyetleri

konular?nda hizmet sunuyoruz.Kuruma özel farkl? stratejiler kullanarak i?letmelerin en etkin bir ?ekilde internet ve di?er bili?im ürünlerinden %100 faydalanmas? konusunda gereken hassasiyeti ve özveriyi göstererek mü?terilerimizi sürekli olarak günümüz teknolojisinden fazlas?yla yararlanmas?n? sa?l?yoruz.

Kimler ?nternet Dan??man?na ?htiyaç Duyar?

Büyük veya küçük, internette web sitesi ile iyi bir yer edinmek isteyen her firma, internet dan??man?na ihtiyaç duyar. Özellikle küçük firmalar?n alacaklar? profesyonel internet dan??manl?k hizmeti, bu firmalar?n internet ortam?nda daha h?zl? tan?nmas?, daha etkili pazarlama yöntemleri seçmeleri, sat??lar?n?n daha artmas? gibi faydalar? da beraberinde getirmektedir. Bir internet dan??man?, sadece site tasar?m? yapmaz, ayr?ca sitenin dünyadaki tüm arama motorlar?nda bulunurlu?unu, ön s?ralarda görünürlü?ünü sa?lamaya çal???r. Bu yüzden özellikle dünya piyasalar?na aç?l?m hedefi olan firmalar?n bu hizmeti almas? gerekmektedir.

Ürün ve hizmetlerini, hedef kitleye ula?t?rmaya çal??an firmalar, internet dan??manl??? hizmeti almal?, böylece internet üzerinden yapt?klar? pazarlama ve reklam faaliyetlerinin, do?ru ki?ilere ula?t???ndan emin olmal?d?rlar. Sadece anahtar kelimelerin do?ru seçilmesi veya link al??veri?i yapaca??n?z sitelerin do?ru belirlenmesi bile bu konuda büyük fark yaratacakt?r.

Announcements

There are no translations available.

Yeni Tasar?m? ile web sitemize ho?geldiniz.

 

Our Account Numbers

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR
Branch Code: 571
Account No: 6959798
IBAN No: TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye
Branch Code: 3663
Account No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096

Our Partners

banner