W3C Validation nedir?

There are no translations available.

World Wide Web Consortium (W3C) uluslararas? bir topluluktur, internetteki web standartlar?n? belirleyen servistir. V3C Validation standartlar? HTML programlama dilinin yarat?c?s? Tim Berners Lee taraf?ndan geli?tirilmi?tir.

Html Validator

W3C Standard? Web Siteleri için Web Standartlar?n? belirleyen tüm dünya kurulu?lar? taraf?ndan kabul gören bir servistir.

W3C Validation standartlar? ne i?e yarar?

?nternetteki web standartlar?n? belirlemekte olan W3C validation standartlar? taraf?ndan desteklenmeyen herhangi bir program?n yaz?lmas? uygun de?ildir çünkü sadece W3C Validation standartlar? taraf?ndan desteklenen programlar dünya genelinde kabul görmektedir. Ayr?ca tasarlanm?? olan herhangi bir web sitesinin tüm internet taray?c?lar?nda düzgün bir ?ekilde çal??abilmesi için W3Validation standartlar?na uyumlu olmas? ön ko?uldur.

W3 Validation standartlar? sadece yaz?l?m ve web sitesi standartlar?n? belirlememekte arama motoru programc?lar?n?n uymalar? gereken standartlar? da belirlemektedir.

Web sitelerinin ve yaz?l?mlar?n tüm web taray?c?lar?nda düzgün olarak çal??abilmesi ve dünya genelinde kabul görebilmesi için dünyadaki web standartlar?n? belirleyen W3C Validation standartlar?na uyumlu olmas? gerekmektedir.

W3C Standart?na uygun yap?da haz?rlanan Web Siteleri;

  • H?zl? aç?l?rlar.
  • Google ve di?er arama motorlar? için ekstra hit al?rlar.
  • Kurallara uygun web siteleri ayn? zamanda prestij olarak kabul görülür
  • Mobil ve Tablet Pc kullanan ziyaretçiler için çok önemlidir.
  • Tüm Web Taray?c?lar? ile uyumlu bir siteye sahip olursunuz.
  • Seo Optimizasyonuiçin çok önemli bir etkendir.
  • Gereksiz kodlardan ar?nd?r?lm?? bir alt yap?ya sahip siteniz olur.
Emir Web Tasar?m olarak W3C standartlar?na uygun bir web sitesini öneriyoruz.

Our Account Numbers

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR
Branch Code: 571
Account No: 6959798
IBAN No: TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye
Branch Code: 3663
Account No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096

Our Partners

banner