Facebook Reklam Hizmeti

Facebook Reklam

Facebook Reklam?n?z? Olu?turun

H?zl? bir ?ekilde görsel ve metinden olu?an reklamlar yarat?n.
Kendi internet sayfan?z ya da Facebook'taki Sayfa veya Etkinlik gibi herhangi bir ?ey için reklam verin.
Yerel para biriminizde t?klama (CPC) veya gösterim (CPM) ba??na ödeme yapmay? seçin.

400.000.000'in üzerinde Facebook kullan?c?s?na ula??n.
Reklamlar?n?z?n daha çok ilgi çekmesini sa?lamak için reklamlar?n?za sosyal aktiviteler ekleyin.
Ürününüze, do?rudan ili?kili reklamlar kullanarak arz yarat?n.

Hedef kitlenizi yere, ya?a ve ilgi alanlar?na göre seçin.(Örne?in: sadece bir ilde sat??? olan ve ürününüzü sat?n alacak ki?ilerin 35-40 ya? aral???nda olmas? gibi çok ince ayr?nt?lar? ayarlayabilir ve sadece hedef kitlenize reklam yay?nlayarak daha fazla harcama yapmaktan kurtulabilirsiniz).

Örnek vermek gerekirse kozmetik ürünleri satt???n?z? farz edersek reklam?n?z? istenilen ya? aral???nda ve sadece bayanlara gösterilecek bir aral?k seçerek hem hedef kitlenize ula?m?? olur hem de reklamlar?n?z? t?klayanlar?n ço?u sadece istedi?iniz kitle içerisinde olarak reklam giderlerinizi dü?ürebilirsiniz. Facebook Reklam

Reklamlar?n?z? Optimize Edin.

  • Reklamlar?n?z?n durumunu gerçek zamanl? raporlama kanal?yla takip edin.
  • Reklam?n?za kimlerin t?klad??? konusunda fikir edinin.
  • Sonuçlar?n?z? maksimize etmek için de?i?iklikler yap?n.

Sizde hemen reklam vermek istiyorsan?z hemen +90 535 235 92 46 nolu numaradan, web sitemizden mail göndererek bize ula?abilirsiniz.

Çözüm Ortaklar?m?z

banner