Arama Motoru Optimizasyonu

SEO(Search Engine Optimization) Nedir?

SEO Arama motoru optimizasyonu için kullan?lan ve ingilizce olarak search engine optimization kelimesinin ba? harflerinden olu?an bir k?saltmad?r. Türkçe olarak AMO olarak kullan?lsa da seo olarak daha yayg?nd?r.Firmalar?n istedi?i Google, Bing, Yandex gibi Arama motorlar?nda ilk s?rada olmakt?r. Milyonlarca insanlar?n ziyaret etti?i Google da ilk s?rada olmak çok büyük avantaj sa?layacakt?r.

Website Optimizasyonu

Hizmetlerimizden baz?lar?:

  • Arama Motoru Optimizasyonu
  • Web Sitesi Geli?tirme
  • ?çerik Geli?tirme (Content)
  • Website Optimizasyonu
  • Anahtar Kelime Ara?t?rma
  • Web Site Analizi.(Google© Analytics)*


Arama motoru optimizasyonuÖzellikle günümüzde internetin önemi herkes taraf?ndan bilindi?i bir zamanda ve Türkiye'deki internet kullan?c?lar?n?n %80'ine yak?n bir kesimi Google arama motorlar?n? kullanmas?,sitenizin ve firman?z?n gelece?i aç?s?ndan büyük bir yer edinmektedir.Yeni aç?lan bir web sayfas?n?n ilk sayfada ç?kma olas?l??? çok dü?ük oldu?u için bu konuda uzman firmalarla çal??man?z ve sitenizin Google'da 1. sayfada ç?kmas? için özel bir çal??ma yapt?rman?z gereklidir.Emir Web Tasar?m konusunda uzman ki?ilerle yakla??k 10 y?ll?k deneyimini sizinle payla?mak ve her geçen gün de?i?en ve yenilenen Seo(search engine Optimizasyon) tekniklerini sürekli güncellemektedir. Yapt???m?z çal??malar ile ilgili referanslar?m?za ula?mak istiyorsan?z bize mail göndermeniz yeterlidir.

Uzmanlar?m?z ülkemizde ve ba?ka ülkelerde düzenlenen Google seminerlerini online takip ederek kendini sürekli geli?tirmektedir. Eklemek istedi?im son konu ise ücretli reklamlar(Sponsor Ba?lant?).Google ile reklam vermenizin, sitenizin arama sonuçlar?ndaki durumu üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Google, ücret kar??l??? siteleri arama sonuçlar?na eklemez veya sitelerin s?ralamas?n? de?i?tirmez. Google© arama sonuçlar?nda gösterilmenin maliyeti 0 TL.dir Yani ücretsizdir.Para ile sat?n alm?? oldu?unuz Google© Adwords size kesinlikle hit kazand?rmaz.Bu konu ile ilgili olarak Google Aç?klamas? için t?klay?n?z.

Kullan?c?lar?n ço?unun arad?klar? sonuca ula?mak için arama motorlar?n? tercih etmesi, arama motoru reklamc?l???'n?n da temellerini atm?? oldu. Bu geli?meyle birlikte, günümüzde ürün ve hizmetlerini arayan ki?ilere kolayca ula?mak isteyen firmalar?n say?s? giderek artmaktad?r.Bir SEO, sitenizi iyile?tirip size zaman kazand?rabilece?i gibi sitenize ve itibar?n?za zarar da verebilir.
Elde edebilece?iniz avantajlar?n yan? s?ra sorumsuz bir SEO'nun sitenize verebilece?i zarar? da
ara?t?rmay? unutmay?n.


Arama motoru optimizasyonu sürecinde ara?t?rd???n?z firmalar size birçok teminatta bulunabilir, çok h?zl? bir ?ekilde siz üst s?ralara ç?kabilece?ini min 1 y?l orada kalaca??n?z? garanti edebilir, unutmay?n ki Google'da 1. s?rada olman?z sizin sürekli orada kalaca??n?z kesin olmad??? gibi bunu hiç kimse garanti edemez.Resmi olarak Google firmas? kendisinin bile bu garantiyi vermedi?ini aç?k dille getirirken herhangi bir firma veya freelance çal??an bir ki?inin bu garantiyi vermesi do?ru ve etik de?ildir.

Bir internet reklamc?l??? modeli haline gelen arama motoru reklamc?l??? alan?nda 2008 y?l?ndan beri Emir Web Tasar?m hizmet vermektedir. Seo konusunda birçok referansa sahip oldu?umuz gibi yapt???m?z tüm çal??malar?m?zda verilen süreyi a?t???m?zda paran?z? iade garantisi de vermekteyiz.Sitenizi üst s?ralara ta??rken çok h?zl? de?il ama a??r ve emin ad?mlarla üst s?ralarda bulunman?z? sa?l?yoruz.

Teklif Formunu doldurarak yararlanmak istedi?iniz hizmet hakk?nda gerekli bilgi alabilirsiniz.

Kimse Google'da birinci s?ra garantisi veremez.

S?ralama garantisi veren, Google ile "özel ili?kisi" oldu?unu ileri süren veya Google'a "öncelikli gönder" hizmetinin tan?t?m?n? yapan SEO'lara kar?? dikkatli olun. Google için öncelikli gönderme yoktur.

Yap?lan çal??malar? Google'nin sunmu? oldu?u Google© Analytics program? ile rahatl?kla izleyebilirsiniz.

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Çözüm Ortaklar?m?z

banner