Web Tasar?m

Web tasar?m? daha düne kadar lüks iken ?imdi ihtiyaç olmakla beraber web sitesi olmayan firmalar?n mü?terileri günden güne dü?mektedir. Web Tasar?m ise basit ve statik bir çal??ma olmaktan ç?k?p görsel ?ölene dönü?mü?tür. ?nternet kullan?c?lar?n? ço?u 3 - 5 sn içinde sitenin aç?lmad???n? görürse kapatma yolunu seçmektedir. Yava? çal??an ve görselli?e sahip olmayan siteleri gözard? ederler .?nternet kullan?c?lar?, öncelikli olarak bilgi almak için web sitelerini ziyaret ederler. ?yi bilgi ve buna ba?l? olarak sunulan ürün ve/veya hizmetlere ula?t?klar? web sitelerinden de ihtiyaç duyduklar? hizmeti al?rlar.Buna göre iyi bir web sayfas?nda olmas? gerekenler...

Web Sitesi haz?rlarken dikkat etti?imiz ince ayr?nt?lar;

web tasarim

  • Her taray?c? da do?ru görüntülenmeli.(Mozilla,Internet Explorer,Opera,Google Chrome)
  • Web siteniz h?zl? aç?labilmeli.
  • Girilen içerikler kolay okunabilecek ?ekilde düzgün font ve renk kartalas? olu?turulmal?
  • Orjinal bir içeri?e sahip olmal? ve güvenilir görünmeli.
  • Web siteniz interaktif olmal?d?r.
  • Dil tercihi do?ru belirtilmelidir.(Ziyaretçinin giri? yapt??? ülkeyi tan?ma)
  • Hedef kitlesine yönelik haz?rlanmal?d?r.
  • Arama motorlar? ac?s?ndan gerekli SEO düzenlemeleri yap?lm?? olmal?d?r.
  • Css ve xhtml standartlar?na uygun haz?rlanmal?.

Web tasar?m?, web sitesinin görüntülenen içerik bak?m?ndan kullan?m? kolay ve bilgiye en k?sa yolla ula?abilecek bir i?levsellikle olu?turulmas?d?r.

Çal??ma Prensibi


Mü?teri temsilcimiz taraf?ndan sizden elde edinilen tasar?m ve programlama çal??mas?na ait bilgiler sonras?nda haz?rlanan web tasar?m fiyat teklifi, faks,e-posta veya telefon yolu ile size iletilir. Tasar?ma ve programlamaya karar vermeniz durumunda sözle?me yapmak ve tasar?m?n?z için gerekli materyalleri (logo,slogan,ürün,referans,firma bilgileri vb.) edinmek ad?na detayl? bir görü?me yap?l?r. ?ehir d???ndaki mü?terilerimizle bu görü?meler telefon ve e-posta yolu ile gerçekle?tirilir.

Sözle?menin yap?lmas?na müteakip, vakit kaybetmeksizin bir “Yap?m A?amas?nda” sayfas? olu?turularak web alan?n?zda yay?nlan?r. Çal??ma tamamlanana kadar sitenizi ziyaret edenlerin size ula?abilmeleri sa?lanm?? olur. Ayn? zamanda alan ad?n?z ve email adresleriniz çal??maya ba?lar.

Yap?lan çal??malar kendi alan ad?m?z alt?nda sizin için aç?lan geçici bir bölümde (Örnek: http://www.emirwebtasarim.com/demo ) yay?nlan?r. Bu sayede nerede olursan?z olun web sitenizin tasar?m?na ili?kin çal??malar? her an takip edebilir,görmesini istedi?iniz ki?ilere gösterebilir ve görü?lerinizi bize iletebilirsiniz.

Web tasar?m ve programlama k?sm? bittikten sonra web siteniz onay?n?z? da alarak hemen yay?na girer.

Duyurular

Yeni Tasar?m? ile web sitemize ho?geldiniz.

 

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Anket

Hangi arama motorunu kullan?yorsunuz?

Çözüm Ortaklar?m?z

banner