Gizlilik Bildirimi

Giri?

Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl???, gizlili?inizin korunmas?na ba?l?d?r. Bu bildirimde, Web sitelerimizi ziyaret etti?inizde ki?isel bilgilerinizi korumak için gerçekle?tirdi?imiz ad?mlar ayr?nt?lar?yla aç?klanmaktad?r. Toplad???m?z ki?isel bilgiler, bu bilgilerin hangi amaçla kullan?ld??? ve bunlar? kullan?m?m?zla ilgili sizin yapt???n?z seçimler anlat?lmaktad?r. Ki?isel bilgilerinizi korumak üzere gerçekle?tirdi?imiz ad?mlar ve ki?isel bilgilerinizi nas?l gözden geçirip düzeltece?iniz de bu bildirim kapsam?ndad?r. Web sitelerimize eri?mekle söz konusu bilgilerin toplanmas?n? ve bu gizlilik bildiriminde aç?klanan kullan?m biçimlerini kabul etmi? olursunuz.

Do?rudan sizden edindi?imiz bilgiler

Genel olarak Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl???'n?n Web sitelerini herhangi bir ki?isel bilgi girmeden ziyaret edebilirsiniz. Baz? sayfalarda belirli bir hizmetin sunulmas? veya istedi?iniz i?lemin gerçekle?tirilmesi için ki?isel bilgilerinizi sa?laman?z? isteyebiliriz. Toplad???m?z ki?isel bilgiler a?a??dakileri içerebilir:

 

  • Ad?n?z, ünvan?n?z, ?irket/organizasyon ad?, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralar?n?z ve aç?k posta adresiniz gibi ileti?im bilgileri
  • ?irketiniz ve is tan?m?n?zla ilgili bilgiler
  • E-posta pazarlama tercihleriniz
  • Belirli teknolojilere ili?kin bilgilerin aktar?labilmesi için ilgili ihracat kontrol yönetmeliklerine uygunlu?unuza karar verebilmemize olanak sa?layan milliyet ve ya?ad???n?z ülke gibi bilgiler
  • Oturum açma ve teknik bilgiler gibi Web sitelerimizi kullanman?z? özelle?tirmek ve kolayla?t?rmak için yararlan?lacak bilgiler
  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakk?nda ve sipari?lerinizle ilgili sorular ve Gereksinimlerinize en uygun ürünleri ve hizmetleri belirlememize yard?mc? olacak bilgiler
  • Olay kay?t bilgileri ve Web sitelerimizle ve genel olarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakk?nda sa?layaca??n?z geri bildirimleriniz.

 

Bu bilgileri vermeniz zorunlu de?ildir ancak bilgileri vermedi?iniz durumlarda istemi? oldu?unuz hizmeti sa?layamayabilir veya i?lemi yapamayabiliriz.

Otomatik olarak toplanan bilgiler

Görüntüledi?iniz sayfalar, aktar?lan bayt miktar?, t?klatt???n?z ba?lant?lar, eri?ti?iniz malzemeler ve Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? sitelerinde gerçekle?tirdi?iniz di?er i?lemler gibi bilgilerin dâhil oldu?u sitelerimizi ziyaretinizle ilgili bilgiler taraf?m?zdan(© Google Analytic yaz?l?m? kullan?lmaktad?r,daha detayl? bilgi için t?klay?n?z) toplanmaktad?r. Kullan?c? kimli?iyle girdi?iniz sitelerde ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olas? ilginizi belirlemek üzere bu bilgileri kimli?inizle ili?kilendirebiliriz. Internet Protokolü (IP) adresiniz, taray?c? türünüz, yetenekleri ve dili, i?letim sisteminiz, siteye eri?im tarihi ve saati, sitemize hangi Web sitesinden eri?ti?iniz gibi taray?c?n?z?n ziyaret edilen her Web sitesine gönderdi?i baz? standart bilgiler de toplanmaktad?r. Bütün bu bilgiler kimli?inizle ili?kilendirilmez.

Bilgilerin kullan?m?

Hizmetler ve i?lemler. Ki?isel bilgileriniz,Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? ürünleriyle ilgili bilgi verilmesi, sat?n al?nan ürünlerin kaydedilmesi, ürün sipari?lerinin kar??lanmas?, garanti kapsam?ndaki tazminat taleplerinin i?leme konulmas?, ürün el kitaplar?n?n de?i?tirilmesi, mü?teri hizmetleri isteklerinin yan?tlanmas?, Web sitelerimizin kullan?m?n?n kolayla?t?r?lmas?, vb. hizmetlerin sunulmas? veya i?lemlerin gerçekle?tirilmesi amac?yla kullan?l?r. Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? ile olan al??-veri?lerinizde daha tutarl? davran??lar sergileyebilmemiz için Web sitelerimizden toplad???m?z bilgiler, di?er yöntemlerle toplad???m?z bilgilerle birle?tirilebilir.

Web sitelerinin geli?tirmesi

Ki?isel bilgilerinizi, Web sitelerimiz ve Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? ürünleri veya hizmetleriyle ilgili geli?tirmeler veya ayni bilgileri tekrar tekrar girmenizi önleyerek Web sitelerimizin kullan?m?n? kolayla?t?rmak ya da siteleri özel tercihlerinize ve ilgilerinize göre özelle?tirmek için kullanabiliriz.

?leti?im

Taraf?n?zdan izin almak kayd?yla, Web sitelerimizden toplad???m?z ki?isel bilgilerinizi, Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl???'n?n sundu?u ürün ve hizmetler hakk?nda sizi bilgilendirmek üzere kullanabiliriz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak taraf?n?zla ileti?im kurmak amac?yla kullan?labilecek bilgiler toplan?rken her zaman için bu tür ileti?imi istememe seçene?iniz bulunacakt?r. Ayr?ca, gönderdi?imiz her e-postada, bu tür ileti?imi almay? durdurman?za olanak sa?layan bir abonelik iptali ba?lant?s? da olacakt?r. Aboneli?i sonland?rmay? seçmeniz durumunda  3-10 i? günü içerisinde ilgili listeden ç?kar?l?rs?n?z.

?? Ba?vurular?

?? ba?vurular? veya ara?t?rmalar?yla ilgili olarak özgeçmi?iniz gibi kendinizle ilgili bilgiler sa?laman?z gerekebilir. Bu tür bilgiler i?e almayla ilgili olarak Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? ile denetimi alt?ndaki alt ve yan kurulu?lar?nda kullan?labilir. Taraf?n?zdan aksi istenmedikçe bu bilgiler daha sonra da kullan?lmak üzere saklan?r.

Tan?t?m bilgilerinin ve Web bilgi toplay?c?lar?n?n kullan?m?

Tan?t?m bilgileri Web sitelerinin sabit diskinize ve taray?c?n?z?n belle?ine kaydetti?i küçük dosyalard?r. Bu bilgiler, sitenin kaç kez ziyaret edildi?inin ve siteye gelen ziyaretçi say?s?n?n izlenmesi, sitelerimizi ziyaret edenlerin kullan?m davran??lar?n?n belirlenerek analiz edilmesi (çevrimiçi reklamlar?n etkileri de dâhil olmak üzere), tercihleriniz gibi sa?lanan bilgilerin ve Web sitelerimizle etkile?imde kullan??l? teknik bilgilerin depolanmas? amac?yla kullan?labilir. Oturum tan?t?m bilgileri (taray?c? oturumu kapand???nda silinen tan?t?m bilgileri) ve oturumun yönetimi için yararl? di?er bilgiler kullan?c? kimli?inizle görüntü ö?elerinizin depolanmas? ve Web sitelerimizde dola??m?n?z? kolayla?t?rmak (özellikle bilgi aramalar?n?zla ve sipari? vermenizle ilgili olarak) amac?yla kullan?labilir. Tan?t?m bilgilerini kabul veya reddedebilirsiniz. Birçok Internet taray?c?s? otomatik olarak tan?t?m bilgilerini kabul eder ancak taray?c?n?z?n ayarlar?n? tan?t?m bilgilerini reddetmek veya bilgisayar?n?za tan?t?m bilgisi yerle?tirildi?inde sizi uyarmak üzere de?i?tirebilirsiniz. Tan?t?m bilgilerini reddetmeyi seçerseniz Emir WebTasar?m ?nternet Dan??manl??? Web sitelerinin ve ziyaret etti?iniz di?er sitelerin özelliklerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Sitelerimiz, bu sayfalar? kaç kullan?c?n?n ziyaret etti?ini saymam?za olanak sa?layan ve kimi zaman tek pikselli gif(spaces)’ler olarak da adland?r?lan, Web bilgi toplay?c?lar? adli elektronik görüntüler de içerebilir. Mesajlar?m?z?n aç?l?p herhangi bir i?lem yap?l?p yap?lmad???n? belirlemek için tan?t?ma yönelik e-posta mesajlar?m?zda veya Haber Bültenlerimizde de Web bilgi toplay?c?lar? olabilir.

Ki?isel bilgilerinizin aç?klanmas?

A?a??da belirtilen durumlar d???nda Web sitelerimiz üzerinden Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl???'a sa?lad???n?z ki?isel bilgileriniz izniniz olmadan Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? ile denetimi alt?ndaki alt ve yan kurulu?lar? d???ndakilerle payla??lmayacakt?r.

Hizmet sa?lay?c?lara aç?klanmas?

Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? kendi ad?na hizmet sa?lamak üzere Web sitelerinin bar?nd?r?lmas?, bilgilerin gönderilmesi, i?lemlerin gerçekle?tirilmesi ve Web sitelerinin analiz edilmesi gibi hizmetlerin verilmesi için di?er ?irketlerle anla?malar yapar. Bu ?irketlere ki?isel bilgilerinizin yaln?zca söz konusu hizmetlerin gerçekle?tirilmesi için gereksinim duyduklar? ö?eleri verilir. Bu ?irketlerin ve çal??anlar?n?n ki?isel bilgilerinizi ba?ka amaçlar için kullanmalar? yasakt?r.

??lemlerle ilgili olarak aç?klanmas?

Baz? i?lemlerle ilgili olarak ki?isel bilgilerinizin tamam?n? veya bir k?sm?n?, i?lemin gerçekle?tirilmesi sürecinde yer alan devlet kurumlar?na, nakliye ?irketlerine veya posta hizmetlerine aç?klayabiliriz.

Di?er nedenlerle aç?klanmas?.

Ki?isel bilgiler yasalar?n gerektirdi?i durumlarda ya da haklar?m?z?n ve varl?klar?m?z?n savunulmas? amac?yla istenilen yasal i?lemleri gerçekle?tirmek veya acil durumlarda herhangi bir ki?inin ki?isel güvenli?ini korumak amac?yla yasal gereksinimlere uyma iyi niyetinin sonucunda aç?klanabilir.

Güvenlik

Emir Web Tasar?m ?nternet Dan??manl??? ki?isel bilgilerinizin korunmas? ilkesine ba?l?d?r. Ki?isel bilgilerinizi izinsiz eri?ime, kullanmaya ya da aç?klamaya kar?? korumak üzere çe?itli güvenlik teknolojileri ve yöntemleri kullanmaktay?z. Örne?in, sa?lad???n?z ki?isel bilgiler, eri?imin s?n?rland?r?ld??? mekanlarda ve bilgisayar sistemlerinde depolan?r. Sitelerimizden birinde oturum açt???n?zda veya ticari bir i?lem yapt???n?zda, size veya ?irketinize özgü eri?im bilgilerinin Internet üzerinden iletimi amac?yla bilgilerin ?ifrelenmesi için Güvenli Yuva Katman? (SSL) protokolü gibi bu endüstride standart olarak kabul edilen güvenlik teknolojileri kullan?l?r. Oturum açt???n?z sitelerde parolan?z?n güvenli?inin sa?lanmas? ve bu bilginin di?er ki?ilere aç?klanmamas? sizin sorumlulu?unuzdadir. Oturum açt???n?z sitede gezinirken veya ayni oturum açma mekanizmas?n? kullanan bir siteden di?erine giderken, makinenize yerle?tirilen ?ifreli tan?t?m bilgileriyle kimli?iniz do?rulan?r.

Ki?isel bilgilerinizin gözden geçirilmesi

Baz? durumlarda, Web sitelerimiz arac?l???yla verdi?iniz ki?isel bilgileri, bu bilgileri sa?lad???n?z sayfaya giderek gözden geçirebilir ve düzeltebilirsiniz. Her türlü durumda, Web sitelerimiz üzerinden toplanan ki?isel bilgilerinizi gözden geçirmek ve düzeltmek veya Emir WebTasar?m ?nternet Dan??manl???'un bunlar? kullanmay? durdurmas?n? istemek için ileti?im formunu doldurabilirsiniz. Ki?isel bilgilerinize eri?iminizi sa?lamadan önce kimli?inizi do?rulamak üzere baz? i?lemler yapabiliriz. Posta adresinizdeki, telefon numaran?zdaki veya e-posta adresinizdeki de?i?iklikleri taraf?m?za bildirerek bilgilerinizin do?ru olarak tutulmas? için bize yard?mc? olabilirsiniz.

Ki?isel bilgilerin uluslararas? biçimde aktar?m?na izin verme

Web sitelerimizden elde edilen ki?isel bilgiler, Türkiye'de veya Emir WebTasar?m ?nternet Dan??manl???'un alt ve yan kurulu?lar?n?n ya da temsilcilerinin bulundu?u di?er ülkelere gönderilebilir. Bu bilgileri orada depolayabilir veya i?leyebiliriz. Her ne kadar bu ülkelerdeki ki?isel bilgi koruyucu yasalar, ya?ad???n?z yerden farkl?l?klar gösterebilirse de, gizlili?inizin korunmas?n? sa?lamak amac?yla olas? her önlemi alaca??z. Web sitelerimizi kullanarak ve bilgilerinizi sa?layarak, bilgilerin ya?ad???n?z ülkenin d???na aktar?lmas?n? kabul etmi? olursunuz.

Di?er sitelere olan ba?lant?lar

Web sitelerimiz, Emir WebTasar?m ?nternet Dan??manl??? da??t?mc?lar?na, sat?? ortaklar?na, profesyonel ve kamu kurulu?lar?na ve yay?mlar?na ait di?er sitelere ba?lant?lar içerebilir. Çevrimiçi e?itim programlar? bar?nd?ran, bak?mlar?n? yapan ve çal??t?ran üçüncü taraf partner firmalar ile ba?lant?m?z vard?r. Yaln?zca uygulad???m?z yüksek standartlar? payla?an ve gizlilik ilkelerine sayg? gösteren sitelere ba?lant? olu?turmaya gayret ediyor olmam?za kar??n söz konusu di?er sitelerin içeri?i, güvenli?i veya gerçekle?tirdikleri gizlilik uygulamalar?ndan sorumlu olmad???m?z? beyan ederiz.

Bu gizlilik bildiriminin uygulanmas?

Bu bildirimle veya ki?isel bilgilerinizin i?lenmesiyle ilgili sorular?n?z varsa lütfen Bize Ba?vurun. Sorununuzla hemen ilgilenip tatmin edici bir çözüme ula?mak için gerekli tüm gayret gösterece?iz.

Bu gizlilik bildirimindeki de?i?iklikler

Emir WebTasar?m ?nternet Dan??manl???, bazen bu gizlilik bildirimini güncelleyebilir. Bu yap?ld???nda gizlilik bildiriminin en alt?ndaki "son güncelleme" tarihi de de?i?tirilir. Ki?isel bilgilerinizin toplanmas? s?ras?nda bu gizlilik bildiriminde herhangi biçimde bulunmayan ve söz konusu bilgilerin payla??m?n? veya kullan?m?n? maddi olarak geni?letip art?ran güncellemeler için taraf?n?za sa?lanan kabul edip etmeme seçimiyle onay?n?z al?n?r.


son güncelleme tarihi:03 Temmuz 2013

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Çözüm Ortaklar?m?z

banner