Kullan?m ?artlar?

Say?n Site Ziyaretçisi;

www.emirwebtasarim.com internet sitesi Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri’ne ait olup, yine onun taraf?ndan i?letilmektedir ve içeri?i uluslararas? fikri ve s?nai mülkiyet mevzuat? taraf?ndan korunmaktad?r. Bu site, kullan?c?lar?n? herhangi bir ücret kar??l??? olmaks?z?n bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya ba?lad???n?z andan itibaren a?a??da yaz?l? tüm hususlar? tamamen anlam?? ve kabul etmi? say?l?rs?n?z:

Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m internet sitesindeki tüm dokümanlar Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m '?n mülkiyetindedir. Kod ve yaz?l?m da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi de?i?tiremez, kopyalayamaz, ço?altamaz, kiralayamaz, yeniden yay?mlayamaz, ba?ka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da da??tamazs?n?z. Yukar?da belirtilenden ba??ms?z olarak, sitenin sayfalar?n?n yaz?c? ç?kt?s?n? ki?isel kullan?m?n?z için alabilirsiniz.

Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m web sitesinin virüs ve benzeri amaçl? yaz?l?mlardan ar?nd?r?lm?? olmas? için mevcut imkanlar dahilinde tedbir al?nm?? olmakla birlikte, nihai güvenli?in sa?lanmas? için kullan?c?, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumay? sa?lamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullan?c?, Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yaz?l?m ve i?letim sistemlerinde olu?abilecek tüm hata ve bunlar?n do?rudan ya da dolayl? sonuçlar?ndan kendisinin sorumlu oldu?unu kabul eder.

?leride söz konusu ?artlar? okumam?? veya okumu? olup da bunlara uygun davranmam?? olman?zdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ili?kin talebinizden Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri'nin ve / veya Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeri?in haz?rlay?c?lar?n?n, çal??anlar?n?n, Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri'nin yetkilendirdikleri ki?i ve kurulu?lar?n hiçbir hukuki ve cezai sorumlulu?u bulunmamaktad?r.

?u kadar ki; Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren ?irketlerin, Web Sitesi'nde yay?nlam?? olabilecekleri yaz?, bilgi, yorum, haber, görüntü, Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m logosunun, anasayfa ile alt bölüm ba?lant?lar?n?n Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m d??? web sitelerinde kullan?m?, hizmetlerinin ve kullan?c?lar taraf?ndan Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri sunucular?na yüklenip yay?nlanan her türlü içeri?in kullan?m? suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu say?lan ki?iler ya da yay?nlarla s?n?rl? olmaks?z?n, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmas?na ra?men dola??labilir ve yetkili olmayan ki?ilerce bilgilere eri?ilebilir olan genel yap?s? gere?i sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri'nin hukuki, cezai ve/veya ?ahsi hiçbir sorumlulu?u bulunmamakta olup, i?bu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri, i?bu hüküm ve ?artlar? diledi?i zaman önceden haber vermek zorunda olmaks?z?n tek tarafl? olarak de?i?tirme ve güncelleme hakk?na haizdir. De?i?tirilen, yenilenen ya da yürürlükten kald?r?lan her hüküm, yay?n tarihinde tüm kullan?c?lar bak?m?ndan hüküm ifade edecektir.

Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki ?ekil ve de?er, güvenilirli?i genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmi? olup, do?ruluklar? ve yeterlilikleri, kullan?c?lar?n ihtiyaçlar?n? kar??layaca??, süresinde güvenilir ve hatas?z olaca?? hiç bir ?ekilde Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri taraf?ndan garanti edilmemektedir.

Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m web sitesinde veya bu siteden ba?lant? yap?larak ula??lan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, de?erlendirme, yorum ve istatistiki ?ekil ve de?erlerin kullan?m? sonucunda do?abilecek do?rudan veya dolayl? maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olas? sair zarar ve masraflardan dolay? Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri'nin hiç bir ?ahsi, hukuki ve cezai sorumlulu?u mevcut de?ildir.

Yay?nlanan içeri?in kesintisinden, gecikmesinden veya hatal? olmas?ndan ve bunlar?n yol açabilece?i zararlardan dolay? Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri hiç bir ?ekilde sorumlu de?ildir.

Bu yay?n, Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri’nin izni olmadan kopyalanamaz, da??t?lamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullan?lamaz ve hiçbir format alt?nda bilgisayar sistemlerine aktar?lamaz.

Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukar?daki uyar? ve beyanlar? okumu? ve kabul etmi? addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anla?mazl?k, iddia ve talep oldu?u takdirde, i? bu web sayfas?nda yaz?l? bulunan bu ibarelerin ve Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri'ye ait di?er tüm bilgisayar kay?tlar?n?n tek ve gerçek münhas?r delil olarak HUMK Madde 287'ye uygun olarak ?stanbul Mahkemeleri ve ?cra ve ?flas Dairelerinin yetkisine sunulaca?? Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Hizmetleri taraf?ndan beyan ve i?bu Emir Web Tasar?m Internet Reklam ve Web Tasar?m Web Sitesi'ne giren ki?i(ler), kurulu?(lar) taraf?ndan kabul ve taahhüt edilir.

Son Güncelleme : 03 ?ubat 2012 Cuma

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
Ümraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


Çözüm Ortaklar?m?z

banner