Outlook 2010'da Internet e-posta hesaplar?n? yap?land?rma

 1. Outlook 2010'u ba?lat?n.
 2. Dosya sekmesini t?klat?n. 
 3. Bilgi kategorisinde, Hesap Ayarlar?'n? ve sonra Hesap Ayarlar?'n? t?klat?n. 
 4. E-posta sekmesinde, Yeni'yi t?klat?n. 
 5. E-posta Hesab? seene?ini t?klatarak sein ve ard?ndan ?leri'yi t?klat?n. 
 6. Sunucu ayarlar?n? veya ek sunucu trlerini el ile yap?land?r onay kutusunu t?klat?p i?aretleyin ve sonra ?leri'yi t?klat?n. 
 7. Internet E-postas?'n? ve ard?ndan ?leri'yi t?klat?n.
 8. Kullan?c? Bilgileri  alt?nda, a?a??daki ayarlar? yap?land?r?n:
  • Ad?n?z kutusuna tam ad?n?z? yaz?n.  (Trke karakter veya bo?luk kullanabilirsiniz)
  • E-posta Adresi kutusuna tam e-posta adresinizi yaz?n.
 9. Sunucu Bilgileri alt?nda,Hesap Tr kutusunda belirledi?iniz e-posta hesap trn t?klat?n. Hesap Tr kutusunda POP3 veya IMAP seene?ini belirlerseniz, a?a??daki ayarlar? yap?land?r?n:
  • Gelen posta sunucusu(POP3) kutusuna, sunucunun ad?n? yaz?n. Bu, iletilerinizin bilgisayar?n?za yklenmeden nce sakland?klar? sunucudur. Sunucu ad?n? kk harf olarak yaz?n. Bu ad, "mail.webadresiniz.com" biiminde Trke karakter ve bo?luk kullanmadan yaz?n?z. rnek mail.emirwebtasarim.com ?eklinde trke karakter ve bo?luk kullanmadan girmelisiniz.
  • Giden posta sunucusu (SMTP) kutusuna, giden e-posta sunucusunun ad?n? yaz?n. Sunucu ad?n? kk harf olarak yaz?n.Bu ad, "mail.webadresiniz.com" biiminde Trke karakter ve bo?luk kullanmadan yaz?n?z. rnek mail.emirwebtasarim.com ?eklinde trke karakter ve bo?luk kullanmadan girmelisiniz.
 10. Oturum Ama Bilgileri alt?nda, a?a??daki ayarlar? yap?land?r?n:
  • Kullan?c? Ad? kutusuna, e-posta adresinizi yaz?n.
  • Parola kutusuna, parolan?z? yaz?n.
  • E-posta hesab?n?z?n parolas?n? Outlook 2010'un an?msamas?n? istiyorsan?z, Parolay? an?msa onay kutusunu t?klat?p i?aretleyin.
 11. Di?er Ayarlar'? t?klatarak Internet E-posta Ayarlar? ileti?im kutusunu a?n.
  • Internet E-posta Ayarlar? ileti?im kutusundaki Geli?mi? sekmesinden POP3 (25)ve SMTP 587 olmas? gerektirmektedir. Daha net bilgi iin ISS yneticinizden bilgi alabilirsiniz. Teslim ayarlar?, bir iletiyi belirtilen sre boyunca sunucuda b?rakarak iletiyi okuman?za olanak tan?r. Bu zellik, ayn? e-posta hesab?n? birden ok bilgisayarda kullan?yorsan?z olduka kullan??l?d?r. Outlook 2010 varsay?lan olarak bu zelli?i etkinle?tirir ve sunucudaki ileti kopyalar? kald?r?l?ncaya kadar 14 gnlk bir sre s?n?r? belirler. ?letilerin kopyalar?n? sunucuda saklamak istemiyorsan?z, ?letinin bir kopyas?n? sunucuda b?rak onay kutusunu temizleyin.
 12. Hesap Ayarlar?n? S?na'y? t?klat?n. Hesap Ayarlar?n? S?na'y? t?klatt???n?zda a?a??daki i?lem gerekle?tirilir:
  • Sistemin Internet ba?lant?s? do?rulan?r.
  • SMTP sunucusunda oturum a?l?r.
  • POP3 sunucusunda oturum a?l?r.
  • Bir s?nama iletisi gnderilir. Bu iletide, Outlook 2010'un ilk kurulumda yapt??? de?i?iklikler a?klan?r.
 13. ?leri'yi ve ard?ndan Son'u t?klat?n.

Duyurular

Yeni Tasar?m? ile web sitemize ho?geldiniz.

 

Hesap Numaralar?m?z

Garanti Bankasi

Kenan A?KURT
HAVUZ/AVCILAR ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu:702
Hesap No:6959798
IBAN No:TR310006200070200006959798


En Para

Kenan A?KURT
mraniye ?ubesi TL Hesab?
?ube Kodu: 3663
Hesap No: 464096
IBAN No: TR790011100000000047464096


zm Ortaklar?m?z

banner